ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/05/2017

  • Ανακοινώνεται η διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού που θα λάβει χώρα στις 11/05/2017 και ώρα 10.00 π.μ., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής με τίτλο : «Παροχή Υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου της ΤΕΟ Α.Ε επί της οδού Βυτίνης 14-18 στη Νέα Φιλαδέλφεια».
  • Πληροφορίες για τους όρους του διαγωνισμού και την παραλαβή των τευχών στην γραμματεία στο  τηλέφωνο 2102598000 ή στην οδό Βυτίνης 14-18 Νέα Φιλαδέλφεια  στα γραφεία της υπό εκκαθάριση εταιρείας κατά τις εργάσιμες ημέρες και από τις 9:00 -15:30
  • ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΤΕΟ Α.Ε. ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ