Κυκλοφοριακές Συνδέσεις

OTHER-Highway_1600x1200

 

Σύμφωνα με το Ν 4250/14 άρθρο 6, σύμφωνα με τον οποίο τέθηκε υπό εκκαθάριση η  Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων (Τ.Ε.Ο. Α.Ε.), η αρμοδιότητα της αξιοποίησης και εκμετάλλευσης  των παρόδιων χώρων, για δραστηριότητες που εξυπηρετούν τους κινούμενους στα οδικά δίκτυα μεταβιβάζεται στις κατά τόπους Περιφέρειες.

Η Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων (Τ.Ε.Ο. Α.Ε.) με βάση τον ιδρυτικό της Νόμο (2938/2001), μπορούσε, μεταξύ άλλων:

«Να αξιοποιεί και να εκμεταλλεύεται τους παρόδιους χώρους, για δραστηριότητες που εξυπηρετούν τους κινούμενους στα οδικά δίκτυα».

Έτσι στο άρθρο 8 του Νόμου αυτού αναφέρεται:

«1. ’Όσοι εκμεταλλεύονται ή χρησιμοποιούν ή καθοιονδήποτε τρόπο αποκομίζουν έσοδα από τις Κυκλοφοριακές Συνδέσεις (Κ.Σ.) του πρωτεύοντος και δευτερεύοντος εθνικού οδικού δικτύου της χώρας, υποχρεούνται … να δηλώσουν εγγράφως την Κυκλοφοριακή τους Σύνδεση στην ΤΕΟ ΑΕ, την συγκεκριμένη θέση στην οποία βρίσκεται, το είδος της ασκούμενης δραστηριότητας, το χρόνο λειτουργίας της και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ζητήσει η ΤΕΟ ΑΕ».

«2. Αν οι ανωτέρω έχουν άδεια Κ.Σ. ή σύμβαση μίσθωσης με την ΤΕΟ ΑΕ, επιβάλλεται σε αυτούς το προβλεπόμενο από τις κείμενες διατάξεις μίσθωμα. Στην αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται σε αυτούς πρόστιμο αυθαίρετης χρήσης».

Προεδρικό διάταγμα 118 φύλλο 119 /2006