Ιστορικό

Το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας, ως ΝΠΔΔ , ιδρύθηκε το 1927, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3406/27 και τελούσε υπό την εποπτεία του Υπουργείου Συγκοινωνιών .

Σκοπός της ίδρυσής του ήταν η κατασκευή και συντήρηση των κύριων ελληνικών αυτοκινητοδρόμων, μέσω των εσόδων που προέρχονταν από εισφορές για τη χρήση των εθνικών οδών, γύρω και μεταξύ των πόλεων.

Κατά το χρονικό διάστημα από το 1984 έως το 1988, πέραν της βασικής του αρμοδιότητας δηλ. την είσπραξη τελών διοδίων, εκχωρήθηκαν στο ΤΕΟ και άλλες αρμοδιότητες όπως, η διαχείριση των κυκλοφοριακών συνδέσεων και παρόδιων εκτάσεων, η κατασκευή και συντήρηση των Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκ/μων και η ευχέρεια δημιουργίας Θυγατρικών Ανωνύμων Εταιρειών.

Έτσι το ΤΕΟ ίδρυσε την Ανώνυμη Εταιρεία «Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι Α.Ε», κύριο αντικείμενο της οποίας υπήρξε η διαχείριση της καθαριότητας των Εθνικών Οδών.

Στα πλαίσια της ανάπτυξης και του εκσυγχρονισμού, το 1999 το ΤΕΟ προχώρησε και στην μελέτη και εγκατάσταση αυτοματοποιημένου συστήματος συναλλαγών στους σταθμούς διοδίων από Πάτρα και Τρίπολη έως Σχηματάρι  αρχικά και σταδιακά σε όλους τους  σταθμούς αρμοδιότητάς του.

Το 2001 το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας και η θυγατρική του εταιρεία «Ελληνικοί Αυτοκ/μοι Α.Ε» συγχωνεύτηκαν σε ένα Νομικό Πρόσωπο  και συστάθηκε η Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων με διακριτικό τίτλο «ΤΕΟ Α.Ε», η οποία αποτελεί δημόσια επιχείρηση.

Το 2003 η ΤΕΟ Α.Ε πρώτη εισήγαγε στην Ελλάδα, πιλοτικά, το ηλεκτρονικό σύστημα αυτόματης διέλευσης από τους σταθμούς διοδίων, με την ονομασία  TEOPASS, το οποίο, μέσα στο χρόνο, εφαρμόστηκε σε όλο το εθνικό δίκτυο με χιλιάδες συνδρομητές, μέχρι το 2009, όταν με την πλήρη εφαρμογή  των συμβάσεων παραχώρησης που υπέγραψε το Ελληνικό Δημόσιο με ιδιωτικές κατασκευαστικές εταιρείες, μαζί με τις εισπράξεις των σταθμών διοδίων που παραχωρήθηκαν από την ΤΕΟ Α.Ε, έπαψε και η λειτουργία του ανωτέρω συστήματος στο μεγαλύτερο μέρος του εθνικού δικτύου.

Το 2014 αποφασίστηκε η κατάργησή της ΤΕΟ ΑΕ, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4250/14.  Όλες οι αρμοδιότητες της μεταβιβάστηκαν στην εταιρεία Εγνατία Οδός ΑΕ, σε διάφορες διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, Στην Ε.Τ.ΑΔ. Α.Ε.  και στις κατά τόπους περιφέρειες.