Σκοπός

Η ΤΕΟ ΑΕ ιδρύθηκε σύμφωνα με το ν2938/01 και καταργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4250/14

Με τις διατάξεις του ιδρυτικού Νόμου 2938/2001 παραχωρήθηκαν στην ΤΕΟ Α.Ε  οι εξής αρμοδιότητες :

-  Να εισπράττει τα τέλη διοδίων του εθνικού οδικού δικτύου , να διαχειρίζεται και να εκμεταλλεύεται το ανωτέρω δίκτυο .

«Σήμερα μετά την εφαρμογή των συμβάσεων παραχώρησης των Σταθμών Διοδίων, σε ιδιωτικές κατασκευαστικές εταιρείες , στην αρμοδιότητα της ΤΕΟ Α.Ε υπάγονται μόνο δύο (2) σταθμοί, αυτοί των Μαλγάρων και Ακτίου» .

-  Να παρέχει υπηρεσίες στους χρήστες του οδικού δικτύου, σχετικά με την οδική ασφάλεια, πληροφόρηση, καθαριότητα, σήμανση και συντήρηση, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε .

-  Να βεβαιώνει παραβάσεις που αφορούν τη μη καταβολή διοδίων των τομέων αρμοδιότητάς της και να επιβάλλει τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

-  Να αξιοποιεί και να εκμεταλλεύεται τις παρόδιες εκτάσεις .

- Να συνιστά θυγατρικές εταιρείες είτε μόνη της, είτε με συμμετοχή άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων.

Όλες οι αρμοδιότητες της ΤΕΟ ΑΕ μετά την κατάργηση της μεταβιβάστηκαν, και η εταιρεία τέθηκε υπό εκκαθάριση.