Οργανισμός

Η Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης & Διαχ/σης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων (Τ.Ε.Ο Α.Ε), τέθηκε υπό εκκαθάριση με το Ν 4250/14, άρθρο 6.

Η Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης & Διαχ/σης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων (Τ.Ε.Ο Α.Ε), είχε συσταθεί βάσει των διατάξεων του Ν. 2938/2001, αποτελούσε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με μετοχικό κεφάλαιο, μίας (1) ονομαστικής μετοχής του Ελληνικού Δημοσίου, μη εισηγμένο στο χρηματιστήριο και λειτουργούσε ως ανώνυμη εταιρεία κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας .

Εποπτευόταν δε από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων .